Pravo na pristup informacijama zajamčeno je člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i  5/14.) koji glasi:

“Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Ostvarivanje prava na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15., u daljnjem tekstu: ZPPI). On se ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom kao i na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Informacija u smislu ZPPI-a svaki je podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Povodom zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, između ostaloga, kad podnositelja zahtjeva obavještava:
– da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,
– da je informacija javno objavljena,
– da mu je kao stranki u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,
– da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti,
– da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ZPPI, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.

O postojanju tih razloga tijelo javne vlasti obavještava podnositelja zahtjeva dopisom.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbacuje zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi.

Tijelo javne vlasti rješenjem odbija zahtjev, između ostaloga, ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu ZPPI-a.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Mjerodavni propisi:

– Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.)
– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 124/15.)
– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 83/14.)
– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 15/14.)


Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamaciju potrošača


Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu Srnar d.o.o.