Mjerodavni propisi koji reguliraju pravo na pristup informacijama

– Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.)
– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 124/15.)
– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 83/14.)
– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. i 15/14.)